JAI SRI RAM

JAI SRI HANUMAN

JAI SRI VIKRAMAN SWAMI

 

PART  3

Experiences from :

Babu, Usha, Anup, Arun, Archana

Dubai

 

 

         OUR GURU SRI VIKRAMAN SWAMIJI

 

 

We are fortunate enough to know our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to hear about our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to see our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to have bondage with our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to get blessings of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to pray for Grace of our Guru Sri Vikraman Swamij

We are fortunate enough to attend the Bhajans of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to get Vibuthi  from our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to bow our head to our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to think always about our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to seek eternal bliss of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to love our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to have faith in our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to follow the message of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to realize God through our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to be protected by our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to speak about the Glory of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to have Confidence in our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to know truth under our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to get the guidance of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to get presence of our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to sing the songs about our Guru Sri Vikraman Swamiji

We are fortunate enough to surrender ourselves at the divine feet of

                        OUR  GURU SRI VIKRAMAN SWAMIJI

 

*   *   * *   *

Back to Main Page